Rukyah Anak Bulan Ramadan 11 September

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 20 Ogos. – Mahkamah Syariah dengan ini mengumumkan kepada orang ramai terutama umat Islam di negara ini bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang Dipertua Majlis Ugama Islam dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 Syaaban 1428 Hijrah jatuh pada hari Selasa, 14 Ogos 2007.Maka berikutan dengan itu, Nisfu Syaaban tahun 1428 Hijrah jatuh pada hari Isnin malam Selasa, 27 Ogos 2007.

Sumber: Pelita Brunei